fbpx

Avís legal

Tots els continguts d’aquest lloc web, incloent-hi els textos, imatges, audio, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès o de tercers que han autoritzat el seu ús a aquest Ajuntament.

Els continguts estan a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven la possibilitat d’iniciar accions legals per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquest material.

Política de privacitat

La present política de protecció de dades regula el tractament de dades que realitza l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès de les dades que pugui recollir en el seu portal web.

D’acord al el Reglament general de protecció de dades (RGPD 2016/679), l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, com a responsable del tractament garanteix uns nivells adequats de protecció de la confidencialitat i privadesa de les dades personals, tractades responsablement i lleialment i d’acord amb la licitud del tractament.

Tant l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès com els tercers que puguin intervenir en qualsevol fase del tractament estan sotmesos a secret professional i tenen un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès aplica els principis de transparència, lliurant a les persones interessades una informació concisa, accessible, completa i entenedora, facilitant l’exercici de drets i garantint que tant els fitxers i programes com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent.

Per donar compliment a obligacions legals, es podran comunicar dades a altres Administracions Públiques en el transcurs del seu tractament.

Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides als websites corporatiu de l’Ajuntament és:

Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ de la Cort, 14
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Telèfon: 938920358
CIF: P0830600C

Legislació aplicable

La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través del Web de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades. Més informació a: Autoritat Catalana de Protecció de Dades

 

Finalitat dels tractaments de dades

Les dades es que subministren a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitzen d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de lliurar-li el servei que ens sol·licita.

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si vostè ha autoritzat aquest tractament.

A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades:

 • Prestació de serveis i tràmits municipals
  Tractarem la informació per a la gestió del tràmit que hagi sol·licitat. Les dades només seran cedides a altres Administracions públiques quan sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat, d’acord amb la clàusula informativa de cada tràmit i sol·licitud o consentiment exprés (si fos el cas), o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries vigents.
  Les seves dades seran conservades per a obligació legal com a part del registre de tràmits de l’Ajuntament.
 • Subscripcions
  Li remetrem informació dels nostres productes, serveis i activitats. Les seves dades no seran cedides a tercers.
  Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en el moment se suprimiran. Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.
 • Activitats
  Tractarem les seves dades per a la gestió de les activitats, cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament. Les seves dades no seran cedides a tercers.
  Les seves dades personals es destruiran un cop realitzada l’activitat, a excepció que existeixi un consentiment exprés per tractar-les com a “Subscripcions”.
 • Amics de Cal Bolet i de l’Auditori
  Li remetrem informació de les activitats culturals, informació, descomptes i promocions, espectacles i agenda. Les seves dades no seran cedides a tercers.
  Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud de baixa i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d’això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de l’Ajuntament.
 • Registres de grups d’interès
  Tractarem les seves dades per a la gestió del Registre del Grup d’Interessos segons es regula a la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Les seves dades seran publicades al nostre portal de transparència i podran ser cedides d’acord amb l’establert a la legislació.
  Les seves dades personals es conservaran d’acord amb l’establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Bústies de contacte, queixes o suggeriments
  Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d’això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de l’Ajuntament.
 • Participació Ciutadana i enquestes
  Tractarem les dades per a la gestió del procés de participació ciutadana i per donar resposta a les propostes i qüestions que es plantegin. Les dades no seran cedides a tercers.
  Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d’això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de l’Ajuntament.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que es va informar i es va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les dades i no se cediran les dades a tercers excepte que s’hagi autoritzat expressament o hi hagi una habilitació legal.

La base legal per al tractament de les dades personals és l’execució de les competències de l’Ajuntament i per portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat.

L’usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l’Ajuntament o a tercers. L’Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 

Període de conservació

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstos.

Els seus drets

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades:

 • Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem i fins i tot que se les lliurem.
 • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
 • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
 • Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.
 • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les seves dades.

Per a això pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) o bé per mitjans electrònics https://seu.vilafranca.cat o bé presencialment a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès: C/ de la Cort 14 , 08720 Vilafranca del Penedès.

Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic dpd@vilafranca.cat o per correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de dades a Ajuntament de Vilafranca del Penedès: C/ de la Cort 14, 08720 Vilafranca del Penedès

Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana, si vostè considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.

Registre d’activitats de Tractament

En matèria de protecció de dades personals es va publicar al maig del 2016 el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), d’aplicació directe a partir del maig del 2018. I posteriorment, com a estat membre de la UE, l’estat espanyol va adaptar la normativa al Reglament amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
El RGPD exigeix la creació d’un Registre d’Activitats de Tractament, que inclogui, entre d’altres, informació bàsica sobre el responsable del tractament, les dades a tractar, les finalitats dels tractaments, els destinataris de la informació i l’exercici dels drets reconeguts a les parts interessades. En concret, el Registre d’Activitats de Tractament està regulat en l’article 30 del RGPD.
De la mateixa manera que l’article 31.2 de la LOPDGDD estableix que “els subjectes enumerats en l’article 77.1 d’aquesta llei orgànica faran públic un inventari de les seves activitats de tractament accessibles per mitjans electrònics que continguin la informació establerta a l’article 30 del RGPD i la seva base jurídica”. Aquest Ajuntament forma part dels subjectes enumerats en l’article 77.1 citat.
D’acord amb l’exposat, s’ha el·laborat el Registre d’Activitats de Tractament en què consta la informació exigida per la normativa de protecció de dades i es pot accedir al seu contingut  en l’enllaç següent: https://www.vilafranca.cat/avis-legal

 

Política de Cookies

Les galetes de sessió no es poden desactivar i s’esborren al tancar el navegador.

Koniungo.cat utilitza les galetes analítiques de tercers de Google Analytics per definir les sessions d’usuari i obtenir dades generals de la navegació als web. No recopilen dades personals dels visitants del lloc web i utilitzen els estàndards d’identificació i caducitat per tal d’atribuir correctament l’activitat del visitant.

Per més informació es pot consultar les cookies de Google analytics.

La instal·lació de cookies es realitza sempre que l’usuari autoritzi al seu navegador a la seva instal·lació, tant a les seves pàgines com en les enllaçades o referides mitjançant links, sense recollir cap tipus de dada personal ni confidencial de l’usuari.

Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies, delimitar la instal·lació de determinades cookies o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador a aquest efecte.

Pot bloquejar o eliminar aquestes galetes en qualsevol moment mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador. Les instruccions per a la gestió de galetes dels navegadors més habituals pot trobar-les en els següents enllaços:

• Internet Explorer, instruccions de configuració de cookies
• Firefox,instruccions de configuració de cookies
• Google Chrome, instruccions de configuració de cookies
• Safari, instruccions de configuració de cookies
• Opera, instruccions de configuració de cookies

Desactiveu el complement per als navegadors de Google Analytics
Si voleu rebutjar les galetes analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s’enviï informació seva a Google Analytics, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d’aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout